VC运行库全集

August 2014 · 1 minute read

VC运行库全集

VC2005,VC2008,VC2010,VC2013

VC++ Redistributable Package Collection

VCRP:
  |  
  +---vcpp_2005
  |    vcredist_x86.exe    
  +---vcpp_2008
  |    vcredist_x86.exe   
  +---vcpp_2010
  |    vcredist_x64.exe
  |    vcredist_x86.exe    
  +---vcpp_2012
  |    vcredist_x64.exe
  |    vcredist_x86.exe
  |    vozqco_70591.exe  
  \---vcpp_2013
    vcredist_arm.exe
    vcredist_x64.exe
    vcredist_x86.exe

VC运行库下载地址**https://dotbbq.pipipan.com/fs/18418398-315802255**

CDN   VPS   ForeverBlog   Autohotkey   openSUSE   李跳跳   7zip   LTE中文网   QGIS中文网   白鹿原   冰与火之歌   LearnSQL   AOSP   RGB色码   UNIXETC   晚清沧海事   古文观止